Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku. Podajemy terminy dla Gminy Dziwnów

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku. Podajemy terminy dla Gminy Dziwnów

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Czas trwania kwalifikacji wojskowej  na terenie kraju od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii
  zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę 
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz. U.2017 r., poz. 944);
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku. Podajemy terminy dla Gminy Dziwnów

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku. Podajemy terminy dla Gminy Dziwnów

Powiatowa Komisja Lekarska w Kamieniu Pomorskim

 1. Siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski 
  dni pracy PKL – 30.01. – 12.02.2018 r.
 2. Terminy kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:
 • Kamień Pomorski – 30 -31.01.2018 r.;
 • Dziwnów – 01.02.2018 r.;
 • Międzyzdroje – 02.02.2018 r.;
 • Świerzno – 05.02.2018 r.;
 • Golczewo – 06.02.2018 r.;
 • Wolin – 07 – 08.02.2018 r.;
 • —————————–
 • Kobiety – 09.02.2018 r.;
 • Dzień dodatkowy – 12.02.2018 r.

OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANE SĄ POSIADAĆ:

 • Dowód osobisty;
 • Dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i ewentualne zaświadczenie o dalszym pobieraniu nauki. 

NALEŻY WIEDZIEĆ !!!

 • Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – jednolity tekst DzU z 2017  poz. 1430)
 • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie było nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy)

źródło: WKU Świnoujście

Dodaj komentarz